bright_series   bright_series
bright_series
bright_series

 
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series

bright_series

 

Реклама

bright_series

Профил на купувача

 

Последна промяна (Петък, 23 август 2019г. )

 

Публична покана за избор на изпълнител за превоз на ученици

На основание чл. 187, ал. 1 във връзка с Чл. 20, ал. 3, пр. 2 от ЗОП по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП публикуване на покана за избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца подлежащи на задължително обучение от СУ „Христо Ботев” Ихтиман през учебната 2019/2020 година по утвърдени маршрутни разписания на територията на община Ихтиман.

Краен срок за подаване на оферти - 02.09.2019 г. 17.00 ч.

Обява за обществена поръчка
Информация за публикувана обява
Указания за избор на изпълнител
Образци на документи
Проект на договор

 

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" в СУ "Христо Ботев" - гр. Ихтиман

Публична покана за избор на изпълнител за превоз на ученици

На основание чл. 187, ал. 1 във връзка с Чл. 20, ал. 3, пр. 2 от ЗОП  по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП публикуване на покана за избор на  ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет:
„Извършване на специализиран превоз на ученици и деца подлежащи на задължително обучение от СУ „Христо Ботев” град Ихтиман през  учебната 2018/2019 година по утвърдени маршрутни разписания на територията на община Ихтиман“

Краен срок за подаване на оферти - 07.09.2018 г. 17.00 ч.

Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти
Документация

Информация за публикувана обява за обществена поръчка
Проект на договор
Техническа спецификация
Образци
Информация за публикувана обява
Протокол за избор на изпълнител

 

Публична покана за избор на изпълнител за превоз на ученици

На основание чл. 187, ал. 1 във връзка с Чл. 20, ал. 3, пр. 2 от ЗОП  по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП 
публикуване на покана за избор на  ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца подлежащи на задължително обучение от СУ „Христо Ботев” Ихтиман през учебната 2017/2018 година по утвърдени маршрутни разписания на територията на община Ихтиман

Краен срок за подаване на оферти - 13.09.2017 г. 17.00 ч

Декларации
Документация
Заповед за откриване
Информация за публикувана обява за обществена поръчка
Проект на договор
Техническа спецификация
Образци
Информация за публикувана обява
Заповед за избор на изпълнител

 

Покана за за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с обява на основание чл. 187 от ЗОП , във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет Услуги за изпълнението на дейности по проект № BG05M2OP001-3.002-0070 "Подкрепа": 1. Организиране и провеждане на Летен лагер "Моята Еко пътека" 2. Организиране и провеждан на Пленер "Изкуство извън класната стая" 3. Организиране и провеждане на екскурзии "Гордея се с историята ни" - 4 бр. приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове”

Информация за публикувана обява

Документация за туроператор

Методика за оценка

Образци на документи

Решение

 

 

Публична покана за избор на изпълнител за превоз на ученици

На основание чл. 187, ал. 1 във връзка с Чл. 20, ал. 3, пр. 2 от ЗОП  по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП 
публикуване на покана за избор на  ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца подлежащи на задължително обучение от СУ „Христо Ботев” Ихтиман през учебната 2016/2017 година по утвърдени маршрутни разписания на територията на община Ихтиман

 


Обявление

на основание чл.22б, ал.2, т.10 от ЗОП,
вр. с обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление
по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет:
„Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода
за нуждите на СОУ "Христо Ботев" Ихтиман за календарната 2016 година"

Договор

Изплатена фактура 01.2016 г.
Изплатена фактура 02.2016 г.

 

гр.Ихтиман, 03.12.2015 г.

СОУ „Христо Ботев“ Ихтиман  обявява обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на СОУ „Христо Ботев“ Ихтиман  за календарната 2016 година.

Решение
Уведомление

 

Публична покана за избор на изпълнител за превоз на ученици

Виж поканата
Техническо задание
Образец на техническа оферта
Образец на ценова оферта
Проект на договор автобуси
Проект на договор такси
Декларация на кандидата
Валидност на поканата: 07.08.2015 г. 10.00 ч.

Публична покана за избор на изпълнител за хранене на ученици

Виж поканата
Техническо задание
Образец на техническа оферта
Образец на ценова оферта
Проект на договор
Декларация
Валидност на поканата: 30.04.2015 г. 10.00 ч.

гр.Ихтиман, 22.12.2014 г.

Обявление

на основание чл.22б, ал.2, т.10 от ЗОП,
вр. с обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление
по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет:
„Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода
за нуждите на СОУ "Христо Ботев" Ихтиман за календарната 2015 година"

Договор

Изплатена фактура 01.2015 г.
Изплатена фактура 02.2015 г.
Изплатена фактура 03.2015 г.
Изплатена фактура 04.2015 г.
Промяна в името на фирмата
Изплатена фактура 10.2015 г.
Изплатена фактура 11.2015 г.
Изплатена фактура 12.2015 г.

гр.Ихтиман, 08.12.2014 г.

СОУ „Христо Ботев“ Ихтиман  обявява обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на СОУ „Христо Ботев“ Ихтиман  за календарната 2015 година.

Решение
Уведомление

 

Публична покана за избор на изпълнител за превоз на ученици

Виж поканата
Техническо задание
Образец на техническа оферта
Образец на ценова оферта
Проект на договор автобуси
Проект на договор такси

Валидност на поканата: 05.09.2014 г. 09.00 ч.

 

Публична покана за избор на изпълнител за хранене на ученици

Виж поканата
Техническо задание
Образец на техническа оферта
Образец на ценова оферта
Проект на договор
Валидност на поканата: 05.09.2014 г. 09.00 ч.

 

Публична покана за избор на изпълнител за превоз на ученици

Виж поканата
Техническо задание
Образец на техническа оферта
Образец на ценова оферта
Декларация на кандидата
Валидност на поканата: 21.08.2013 г. 10.00 ч.

 

Публична покана за избор на изпълнител за хранене на ученици

Виж поканата
Техническо задание
Образец на техническа оферта
Образец на ценова оферта
Декларация на кандидата
Валидност на поканата: 21.08.2013 г. 10.00 ч.

 

Публична покана за избор на изпълнител за превоз на ученици

Виж поканата
Техническо задание
Образец на техническа оферта
Образец на ценова оферта
Декларация на кандидата
Валидност на поканата: 17.08.2012 г. 10.00 ч.

 

Публична покана за избор на изпълнител за хранене на ученици

Виж поканата
Техническо задание
Образец на техническа оферта
Образец на ценова оферта
Декларация на кандидата
Валидност на поканата: 17.08.2012 г. 10.00 ч.

bright_series

Проект „Твоят час“

Твоят час

 

Новини

 

Наредба № 3 за системата на оценяване
Наредба № 11 за прием на ученици в държавни и общински училища
Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците
Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета
Правилник за приложение на Закона за народна просвета

ГРАФИЦИ
ПрочетиГрафик на учебното време през 2011/2012 учебна година.
ПрочетиНационален спортен календар за учебната 2011/2012 г.

 

Заповед за организрането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания

Заповед за провеждане на националните външни оценявания в IV и в VII клас през учебната 2011/2012 година

Заповед за приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2012/2013 година

Заповед за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2011/2012 година

 


bright_series
Сайтът е изготвен от Виктор Станков - ученик от ХІа клас
Copyright © 2008  -  All Rights Reserved. | СОУ "Христо Ботев" град Ихтиман | ул. ”Цар Освободител” №76 | тел: 8 28 69 | тел./факс: 8 21 76 | This site is best viewed with a resolution of 800x600 (or higher) and Internet Explorer 6.0, Firefox 1.0+.