bright_series   bright_series
bright_series
bright_series

 
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series

bright_series

 

Реклама

bright_series

Програми и графици

 

Последна промяна (Сряда, 17 октомври 2018г. )

 

Правилник за дейността на СУ „Христо Ботев“ за учебната 2018-2019 година

Училищен учебен план за учебната 2018-2019 година

Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2018-2019 година

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2018-2019 година

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2018-2019 година

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали в СУ „Христо Ботев“

bright_series

Проект „Твоят час“

Твоят час

 

Новини

 

 

Наредба № 3 за системата на оценяване
Наредба № 11 за прием на ученици в държавни и общински училища
Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците
Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета
Правилник за приложение на Закона за народна просвета

ГРАФИЦИ
ПрочетиГрафик на учебното време през 2011/2012 учебна година.
ПрочетиНационален спортен календар за учебната 2011/2012 г.

 

Заповед за организрането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания

Заповед за провеждане на националните външни оценявания в IV и в VII клас през учебната 2011/2012 година

Заповед за приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2012/2013 година

Заповед за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2011/2012 година


bright_series
Сайтът е изготвен от Виктор Станков - ученик от ХІа клас
Copyright © 2008  -  All Rights Reserved. | СОУ "Христо Ботев" град Ихтиман | ул. ”Цар Освободител” №76 | тел: 8 28 69 | тел./факс: 8 21 76 | This site is best viewed with a resolution of 800x600 (or higher) and Internet Explorer 6.0, Firefox 1.0+.