bright_series   bright_series
bright_series
bright_series

 
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series

bright_series

 

Реклама

bright_series

Проекти

 

Последна промяна (Сряда, 08 май 2013г. )

Проект№ BG051PO001-4.1.06-0025 "Реинтеграция в образователната система на отпаднали ученици в община Ихтиман"

Представяне
                             на проекта

Проект№ BG051PO001-4.1.06-0025 "Реинтеграция в образователната система на отпаднали ученици в община Ихтиман" беше представен пред широката общественост на община Ихтиман на 7.05.2013г. на информационната среща "Европа на гражданите", организирана от Община Ихтиман и Народно Читалище "Слънце -1879" в рамките на провежданите културни и информационни събития на национално и областно ниво във връзка с отбелязването на европейската годината на гражданите - 2013. Представянето на проекта беше посрещнато с интерес от присъстващите. Презентацията беше представена от директора, който е и ръководител на проекта. Бяха зададени много въпроси за работата на училището по европейските проекти, за проблемите на интеграцията и реинтеграцията на учениците от ромския етнос. Дипляна

КОНЦЕРТ

По проект№ BG051PO001-4.1.06-0025 "Реинтеграция в образователната система на отпаднали ученици в община Ихтиман"  на 22.03.2013г. училището представи пролетен концерт в големия салон на Читалище "Слънце" Ихтиман. В него взеха участие децата и учениците от клубовете от проекта "Познавам те и те разбирам". Представени бяха традиционни за двата етноса пролетни и великденски танци и обичаи. Родителите възприеха положително изявите на децата си. Публиката от над 800 души стана свидетел на етнографското богатство и култура на ромите и българите.

Информационен
                             център

По проект№ BG051PO001-4.1.06-0025 "Реинтеграция в образователната система на отпаднали ученици в община Ихтиман" беше създаден информационен център за активно взаимодействие между всички заинтересовани страни - ученици, преподаватели,  родители, представителите на бизнеса, бивши ученици, които вече са се реализирали на пазара на труда.
Информационният център е оборудван с компютърна и презентационна техника, непрекъсната интернет връзка. Със средства от проекта са закупени два лаптопа и един мултимедиен проектор.
В училищната библиотека  /4-ти етаж/ е обособено специално място, на което е разположен информационния център. В него е обособена  библиотечна част с учебни материали и помагала, които да се ползват от представителите на целевите групи. Това е място за провеждане на мотивационни срещи с учениците и техните родители и за консултации с преподавателите. Посетителите на информационния център имат възможност да използват всички ресурси на библиотеката. След приключване на проекта информационният център ще продължи да съществува като място за обмяна на опит между преподавателите, за срещи  и различни събития от училищния живот.

Мероприятие

Участието на децата и учениците в десетте клуба "Познавам те и те разбирам" по проект № BG051PO001-4.1.06-0025 "Реинтеграция в образователната система на отпаднали ученици в община Ихтиман" беше представяно и на родителските срещи, които организират класните ръководители през учебната година. Родителите изразяваха задоволство от възможността децата им да се изявяват в извънкласни дейности, както и станаха свидетели на повече етническа толерантност у децата. Тези срещи бяха използвани и да се представи дейността за допълнителните обучения на отпадналите от училище, като търсехме активното участие на родителите на деца и ученици от ромския етнос в училището и превенция за тяхното отпадане.

Обучение
                             на отпаднали

Чрез допълнително обучение на ученици  по проект№ BG051PO001-4.1.06-0025 "Реинтеграция в образователната система на отпаднали ученици в община Ихтиман" се компенсира устойчивото им изоставане по няколко учебни предмета поради слабо владеене на български език и слабо развити навици за учебен труд. Дейността беше изпълнена в две основни направления:

 • Изготвяне на наваксващи програми за отпаднали за срок до 1 учебна година, които все още могат да се върнат в нормалния цикъл на обучение.
 • Изготвяне на образователни програми за отпадналите за срок по-голям от 1 учебна година, за които трябва да се търсят други подходящи форми на образователни услуги.

На учениците бяха закупени учебни помагала и пособия, както и материали необходими  за обучението им.
Допълнителните занимания бяха извършени от преподавателите от СОУ "Христо Ботев", на базата на повишените им знания и умения за работа с отпаднали деца и ученици.

Дейности на
                             клубовете

По проект№ BG051PO001-4.1.06-0025 "Реинтеграция в образователната система на отпаднали ученици в община Ихтиман" бяха създадени 10 клуба "Познавам те и те разбирам". В тях участваха по 16 човека - 10 ученика  от училището и 6 представители на  целевата група, деца и ученици, отпаднали от училище,  на които майчин език не е българският език. Те извършваха  търсене, описание и откриване на общи за двете култури обичаи, празници, готварски рецепти, митове и легенди, носии, приказки. Дейността помогна на учениците да възприемат разнообразието като основна черта на Европа през техния личен опит,  да забележат разликите, но и да открият много общи неща с другите. Така те станаха от една страна по-чувствителни към собствената си идентичност, а от друга - в бъдеще ще избягват противопоставянето с останалите на основата на националните културни различия.

 

Училището - желана територия на ученика

"Да направим тъй, щото ако  ние бяхме деца, да ни бъде приятно в атмосферата в училище, в това, което създаваме."
                                    
                     зам. премиер и мин. на образованието и науката
                                   Даниел Вълчев

От началото на 2008-2009 учебна година колективът на СОУ "Христо Ботев" започна работа по проект на ЦОИДУЕМ за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Постигнатите резултати от различните интегрални модули са представени като презентации. Предлагаме материалите на вашето внимание.

"Любопитна пътечка към математиката" - виж презентацията

„Познаваме ли тези, с които живеем” - виж презентацията

"Извънкласните занимания като алтернатива на свободното време" - виж презентацията

 

 
bright_series

Проект „Твоят час“

Твоят час

 

Новини

 

 

Наредба № 3 за системата на оценяване
Наредба № 11 за прием на ученици в държавни и общински училища
Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците
Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета
Правилник за приложение на Закона за народна просвета

ГРАФИЦИ
ПрочетиГрафик на учебното време през 2011/2012 учебна година.
ПрочетиНационален спортен календар за учебната 2011/2012 г.

 

Заповед за организрането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания

Заповед за провеждане на националните външни оценявания в IV и в VII клас през учебната 2011/2012 година

Заповед за приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2012/2013 година

Заповед за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2011/2012 година

 


bright_series
Сайтът е изготвен от Виктор Станков - ученик от ХІа клас
Copyright © 2008  -  All Rights Reserved. | СОУ "Христо Ботев" град Ихтиман | ул. ”Цар Освободител” №76 | тел: 8 28 69 | тел./факс: 8 21 76 | This site is best viewed with a resolution of 800x600 (or higher) and Internet Explorer 6.0, Firefox 1.0+.