bright_series   bright_series
bright_series
bright_series

 
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series

bright_series

 

Реклама

bright_series

Ученици

 

Последна промяна (Петък, 24 септември 2010г. )

 

ВСИЧКО ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

 

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

 

Кандидат-гимназисти

 

За учебната 20010/2011 година СОУ „Христо Ботев” обявява прием на ученици в гимназиален етап, както следва:

Прием след завършен VІІ клас

ПРОФИЛ "Чуждоезиков" -

Английски език *           
          Прием 1 паралелка – 26 ученика 
*                      Срок на обучение – 5 години 
*                      Профилиращи предмети:
Английски език
Информационни технологии
Български език и литература
История
 
*                      Приемни изпити
      Тест по български език и литература
                                 Тест по математика 
*                      Балообразуване:
     Удвоената оценка от теста по математика
     Удвоената оценка от теста по български език и литература
      Оценката по математика от удостоверението за завършен VІІ-ми клас

  • Оценката по български език и литература от удостоверението за завършен VІІ-ми клас

Учебен план – Изтегли файла
 
Прием след завършено основно образование

ПРОФИЛ "ТЕХНОЛОГИЧЕН" - ТУРИЗЪМ

*                      Прием 1 паралелка – 26 ученика
 
*                      Срок на обучение – 4 години
 
*                      Профилиращи предмети: 
      Технологии
      География и икономика
      Информационни технологии
 
*  Класирането на учениците се извършва на база оценките от свидетелството за завършено основно образование  
*                     Балообразуване:

  • Удвоената оценка по география от свидетелството за завършено основно образование
  • Удвоената оценка по БЕЛ от свидетелството за завършено основно образование
  • Оценката по І чужд език от свидетелството за завършено основно образование

Учебен план – Изтегли файла

Класиране на учениците с равен бал:

І. След завършен VІІ клас – по реда на чл. 12 от Наредба №11/ 28.03.2005 г.  на МОН.

ІІ. След завършено основно образование:
         1. Когато в класирането за паралелката с профил “Технологичен туризъм” след завършено основно образование има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броя на местата по обявения държавен прием, те се подреждат в низходящ ред по сбора на оценките на балообразуващите учебни предмети /БЕЛ, І-ви чужд език и география/.
         2. Учениците с еднакви показатели и след подреждането по т. 1 се подреждат в низходящ ред по средноаритметичните оценки с точност до 0,01 от оценките от учебните предмети БЕЛ, І-ви чужд език, математика, история, география, биология, физика и химия от свидетелството за завършено основно образование.
         3. Учениците с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 2  се приемат над държавния прием.

 

 
 
bright_series

Проект „Твоят час“

Твоят час

 

Новини

 

 

Наредба № 3 за системата на оценяване
Наредба № 11 за прием на ученици в държавни и общински училища
Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците
Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета
Правилник за приложение на Закона за народна просвета

ГРАФИЦИ
ПрочетиГрафик на учебното време през 2011/2012 учебна година.
ПрочетиНационален спортен календар за учебната 2011/2012 г.

 

Заповед за организрането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания

Заповед за провеждане на националните външни оценявания в IV и в VII клас през учебната 2011/2012 година

Заповед за приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2012/2013 година

Заповед за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2011/2012 година

 


bright_series
Сайтът е изготвен от Виктор Станков - ученик от ХІа клас
Copyright © 2008  -  All Rights Reserved. | СОУ "Христо Ботев" град Ихтиман | ул. ”Цар Освободител” №76 | тел: 8 28 69 | тел./факс: 8 21 76 | This site is best viewed with a resolution of 800x600 (or higher) and Internet Explorer 6.0, Firefox 1.0+.